Bittrex:ETH/USDT-Huobi:USDT/XNO-Binance:XNO/ETH

M Price 1 ETH
Bittrex ETH/USDT Sell 1279.2 1276.6 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1667.4 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.99929 ETH
      Profit -0.1%
 
M Price 1 ETH
Binance XNO/ETH Buy 0.0006089 1640.7 XNO
Not liquid Huobi XNO/USDT Sell 0.7512 1230 USDT
Bittrex ETH/USDT Buy 1281.8 0.95766 ETH
      Profit -4.2%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 1281 1279.7 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1671.4 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0017 ETH
      Profit 0.2%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 1280.9 1279.6 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1671.3 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0016 ETH
      Profit 0.2%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 1281 1279.1 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1670.6 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0012 ETH
      Profit 0.1%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell 1280.6 1278.6 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1670 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0008 ETH
      Profit 0.1%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 1280.8 1278.2 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1669.5 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0005 ETH
      Profit 0.1%
M Price 1 ETH
Bitfinex ETH/USDT Sell M 1280.5 1277.9 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1669.1 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 1.0003 ETH
      Profit 0.0%
M Price 1 ETH
Kraken ETH/USDT Sell 1280.2 1276.9 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1667.8 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.9995 ETH
      Profit -0.1%
M Price 1 ETH
Cex ETH/USDT Sell 1279.4 1276.2 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1666.9 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.99897 ETH
      Profit -0.1%
M Price 1 ETH
Exmo ETH/USDT Sell 1280.4 1275.3 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1665.7 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.99823 ETH
      Profit -0.2%
M Price 1 ETH
Bitstamp ETH/USDT Sell 1280.4 1274 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7641 1664 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.99723 ETH
      Profit -0.3%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 1281 1279.7 USDT
Binance XNO/USDT Buy 0.774 1651.7 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.98987 ETH
      Profit -1.0%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 1280.9 1279.6 USDT
Binance XNO/USDT Buy 0.774 1651.6 XNO
Binance XNO/ETH Sell 0.0005999 0.98978 ETH
      Profit -1.0%