Routes

-0.3% BNX-USDT-BNX
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Binance BNX/USDT Buy M 118 0.99716 BNX
      Profit -0.3%
-0.3% BNX-BUSD-BNX
M Price 1 BNX
Binance BNX/BUSD Sell M 117.7 117.58 BUSD
Binance BNX/BUSD Buy M 117.8 0.99715 BNX
      Profit -0.3%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 316.39 USDT
Ftx BNB/USDT Buy 317.14 0.99691 BNB
      Profit -0.3%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Ftx BTC/USDT Buy 29928 0.0039328 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99691 BNX
      Profit -0.3%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Binance BUSD/USDT Buy M 1.0012 117.52 BUSD
Binance BNX/BUSD Buy M 117.8 0.99665 BNX
      Profit -0.3%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 316.39 USDT
Kucoin BNB/USDT Buy M 317.15 0.9966 BNB
      Profit -0.3%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 29930 0.0039313 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99654 BNX
      Profit -0.3%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 29933 0.0039309 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99645 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 316.39 USDT
Binance BNB/USDT Buy M 317.2 0.99644 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Okx BTC/USDT Buy 29925 0.00393 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99622 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Coinbase BTC/USDT Buy 29942 0.0039298 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99615 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/BUSD Sell M 117.7 117.58 BUSD
Binance BTC/BUSD Buy M 29894 0.0039294 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99606 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Poloniex BTC/USDT Buy 29929 0.0039293 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99604 BNX
      Profit -0.4%
-0.4% BNX-USDT-BNX
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Kucoin BNX/USDT Buy 118.14 0.99602 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
lag 1 min Bitfinex BTC/USDT Buy M 29922 0.0039284 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99581 BNX
      Profit -0.4%
-0.4% BNX-BTC-BNX
M Price 1 BNX
Binance BNX/BTC Sell M 0.003932 0.0039281 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99572 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Binance BNX/BUSD Sell M 117.7 315.85 BUSD
Binance BNB/BUSD Buy M 316.9 0.99569 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Huobi BTC/USDT Buy M 29927 0.0039278 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99565 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/BUSD Sell M 117.7 117.58 BUSD
Binance BUSD/USDT Sell M 1.0011 117.59 USDT
Binance BNX/USDT Buy M 118 0.99556 BNX
      Profit -0.4%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Bittrex BTC/USDT Buy 29933 0.003927 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.99545 BNX
      Profit -0.5%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 316.39 USDT
Huobi BNB/USDT Buy M 317.25 0.99529 BNB
      Profit -0.5%
M Price 1 BNX
Binance BNX/USDT Sell M 117.9 117.78 USDT
Cex BTC/USDT Buy 29926 0.003926 BTC
Binance BNX/BTC Buy M 0.003941 0.9952 BNX
      Profit -0.5%
-0.5% BNX-USDT-BNX
M Price 1 BNX
Kucoin BNX/USDT Sell 117.66 117.54 USDT
Binance BNX/USDT Buy M 118 0.99514 BNX
      Profit -0.5%
M Price 1 BNB
Binance BNX/BNB Buy 0.3719 2.6862 BNX
Kucoin BNX/USDT Sell 117.66 315.75 USDT
Ftx BNB/USDT Buy 317.14 0.9949 BNB
      Profit -0.5%