Routes

M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Kucoin DYM/USDT Buy M 5.9858 1.0042 DYM
      Profit 0.4%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Binance DYM/USDT Buy M 5.986 1.0042 DYM
      Profit 0.4%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Binance USDT/TRY Sell 31.57 189.77 TRY
Binance DYM/TRY Buy 189.04 1.0028 DYM
      Profit 0.3%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Okx USDT/TRY Sell 31.57 189.67 TRY
Binance DYM/TRY Buy 189.04 1.0023 DYM
      Profit 0.2%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 61792 1.0023 BTC
      Profit 0.2%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 61796 1.0022 BTC
      Profit 0.2%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
lag 2 min Bitfinex USDT/USD Buy M 1 6.0049 USDT
Kucoin DYM/USDT Buy M 5.9858 1.0022 DYM
      Profit 0.2%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
lag 2 min Bitfinex USDT/USD Buy M 1 6.0049 USDT
Binance DYM/USDT Buy M 5.986 1.0022 DYM
      Profit 0.2%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Okx BTC/USDT Buy 61806 1.0016 BTC
      Profit 0.2%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Binance FDUSD/USDT Buy M 0.999 6.017 FDUSD
Binance DYM/FDUSD Buy 6.002 1.0015 DYM
      Profit 0.2%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Poloniex BTC/USDT Buy M 61814 1.0014 BTC
      Profit 0.1%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 61994 USD
lag 2 min Bitfinex BTC/USD Buy M 61787 1.0013 BTC
      Profit 0.1%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Huobi BTC/USDT Buy M 61791 1.0013 BTC
      Profit 0.1%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
lag 2 min Bitfinex BTC/USDT Buy M 61800 1.0011 BTC
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
Kraken USDT/USD Buy 1.0005 5.9981 USDT
Kucoin DYM/USDT Buy M 5.9858 1.0011 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
Kraken USDT/USD Buy 1.0005 5.9981 USDT
Binance DYM/USDT Buy M 5.986 1.001 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
lag 2 min Bitfinex EUR/USDT Buy 1.0812 5.554 EUR
Kraken DYM/EUR Buy 5.5346 1.0009 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
Cex USDT/USD Buy 1.0008 5.9971 USDT
Kucoin DYM/USDT Buy M 5.9858 1.0009 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
Cex USDT/USD Buy 1.0008 5.9971 USDT
Binance DYM/USDT Buy M 5.986 1.0009 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 6.0169 USD
Kraken DYM/USD Buy 5.9981 1.0005 DYM
      Profit 0.1%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 61995 USDT
Kraken BTC/USDT Buy 61804 1.0005 BTC
      Profit 0.0%
M Price 1 BTC
Binance DYM/BTC Buy 0.00009696 10303 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USD Sell 6.029 61994 USD
Kraken BTC/USD Buy 61817 1.0003 BTC
      Profit 0.0%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
Okx USDT/EUR Sell 0.9238 5.5502 EUR
Kraken DYM/EUR Buy 5.5346 1.0002 DYM
      Profit 0.0%
M Price 1 DYM
lag 2 min Bitfinex DYM/USDT Sell 6.0291 6.017 USDT
lag 1 min Coinbase USDT/EUR Sell 0.9232 5.5494 EUR
Kraken DYM/EUR Buy 5.5346 1.0001 DYM
      Profit 0.0%