Routes

M Price 1 EOS
Binance EOS/EUR Sell 3.012 3.009 EUR
Cex USDC/EUR Buy 0.8283 3.6236 USDC
Binance EOS/USDC Buy 3.6159 1.0011 EOS
      Profit 0.1%
M Price 1 EOS
Kraken EOS/EUR Sell 3.014 3.0062 EUR
Cex USDC/EUR Buy 0.8283 3.6202 USDC
Binance EOS/USDC Buy 3.6159 1.0002 EOS
      Profit 0.0%
M Price 1 EOS
Bitfinex EOS/EUR Sell M 3.0094 3.0034 EUR
Cex USDC/EUR Buy 0.8283 3.6169 USDC
Binance EOS/USDC Buy 3.6159 0.99927 EOS
      Profit -0.1%
-0.2% EOS-USDT-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Binance EOS/USDT Buy M 3.6102 0.99797 EOS
      Profit -0.2%
M Price 1 BUSD
Binance GBP/BUSD Buy M 1.3838 0.72193 GBP
Bitfinex EOS/GBP Buy M 2.6055 0.27652 EOS
Binance EOS/BUSD Sell M 3.6121 0.99783 BUSD
      Profit -0.2%
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Binance GBP/USDT Buy M 1.3831 2.6049 GBP
Bitfinex EOS/GBP Buy M 2.6055 0.99778 EOS
      Profit -0.2%
M Price 1 BUSD
Binance EOS/BUSD Buy M 3.6132 0.27649 EOS
Binance EOS/BUSD Sell M 3.6121 0.9977 BUSD
      Profit -0.2%
-0.2% EOS-EUR-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/EUR Sell 3.012 3.009 EUR
Bitfinex EOS/EUR Buy M 3.0102 0.9976 EOS
      Profit -0.2%
M Price 1 EOS
Binance EOS/ETH Sell M 0.002338 0.0023357 ETH
Binance ETH/GBP Sell M 1116.2 2.6044 GBP
Bitfinex EOS/GBP Buy M 2.6055 0.99759 EOS
      Profit -0.2%
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Cex TUSD/USDT Buy 0.9976 3.6061 TUSD
Binance EOS/TUSD Buy 3.6123 0.99729 EOS
      Profit -0.3%
M Price 1 BTC
Binance BTC/GBP Sell M 35187 35152 GBP
Bitfinex EOS/GBP Buy M 2.6055 13465 EOS
Huobi EOS/BTC Sell M 0.00007421 0.99721 BTC
      Profit -0.3%
-0.3% EOS-ETH-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/ETH Sell M 0.002338 0.0023357 ETH
Binance EOS/ETH Buy M 0.00234 0.99715 EOS
      Profit -0.3%
-0.3% BTC-EOS-BTC
M Price 1 BTC
Binance EOS/BTC Buy M 0.0000742 13464 EOS
Huobi EOS/BTC Sell M 0.00007421 0.99714 BTC
      Profit -0.3%
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Binance TUSD/USDT Buy 0.9994 3.605 TUSD
Binance EOS/TUSD Buy 3.6123 0.99699 EOS
      Profit -0.3%
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Binance EUR/USDT Buy M 1.1981 3.0072 EUR
Bitfinex EOS/EUR Buy M 3.0102 0.99699 EOS
      Profit -0.3%
M Price 1 BTC
Binance EOS/BTC Buy M 0.0000742 13464 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 48556 USDT
Ftx BTC/USDT Buy 48671 0.99695 BTC
      Profit -0.3%
-0.3% EOS-USDT-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 3.6065 USDT
Huobi EOS/USDT Buy M 3.6104 0.99692 EOS
      Profit -0.3%
-0.3% EOS-USDC-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDC Sell 3.6119 3.6083 USDC
Binance EOS/USDC Buy 3.6159 0.9969 EOS
      Profit -0.3%
-0.3% EOS-USDT-EOS
M Price 1 EOS
Huobi EOS/USDT Sell M 3.6098 3.6026 USDT
Binance EOS/USDT Buy M 3.6102 0.99689 EOS
      Profit -0.3%
M Price 1 BTC
Binance EOS/BTC Buy M 0.0000742 13464 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 48556 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 48660 0.99687 BTC
      Profit -0.3%
M Price 1 BUSD
Binance TUSD/BUSD Buy 1.0001 0.9989 TUSD
Binance EOS/TUSD Buy 3.6123 0.27625 EOS
Binance EOS/BUSD Sell M 3.6121 0.99685 BUSD
      Profit -0.3%
M Price 1 BUSD
Binance EOS/BUSD Buy M 3.6132 0.27649 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 3.6101 0.99714 USDT
Binance BUSD/USDT Buy M 0.9993 0.99685 BUSD
      Profit -0.3%
-0.3% EOS-TUSD-EOS
M Price 1 EOS
Binance EOS/TUSD Sell 3.6081 3.6045 TUSD
Binance EOS/TUSD Buy 3.6123 0.99684 EOS
      Profit -0.3%
M Price 1 BUSD
Binance EUR/BUSD Buy M 1.199 0.83319 EUR
Bitfinex EOS/EUR Buy M 3.0102 0.27624 EOS
Binance EOS/BUSD Sell M 3.6121 0.9968 BUSD
      Profit -0.3%