Routes

M Price 1 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 0.98328 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.0343 1.013 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 1.0253 ONDO
      Profit 2.5%
M Price 1 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 0.98233 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.0343 1.012 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 1.0244 ONDO
      Profit 2.4%
M Price 1 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 0.98204 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.0343 1.0117 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 1.0241 ONDO
      Profit 2.4%
M Price 1 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 0.98328 USDT
Kucoin ONDO/USDT Buy M 0.98471 0.99754 ONDO
      Profit -0.2%
M Price 1 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 0.98328 USDT
Huobi ONDO/USDT Buy M 0.98412 0.99714 ONDO
      Profit -0.3%
M Price 1 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 0.98328 USDT
Gate ONDO/USDT Buy 0.9845 0.99676 ONDO
      Profit -0.3%
M Price 1 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 0.98233 USDT
Kucoin ONDO/USDT Buy M 0.98471 0.99659 ONDO
      Profit -0.3%
M Price 1 EUR
Kraken ONDO/EUR Buy 0.9052 1.1019 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 1.0834 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9205 0.9963 EUR
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 0.98204 USDT
Kucoin ONDO/USDT Buy M 0.98471 0.99629 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 0.98233 USDT
Huobi ONDO/USDT Buy M 0.98412 0.99619 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 0.98204 USDT
Huobi ONDO/USDT Buy M 0.98412 0.99589 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 0.98328 USDT
lag 1 min Bitfinex USDT/USD Sell M 1.0026 0.98386 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 0.99588 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 0.98233 USDT
Gate ONDO/USDT Buy 0.9845 0.9958 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 EUR
Binance EUR/USDT Sell 1.0899 1.0888 USDT
Kucoin ONDO/USDT Buy M 0.98471 1.1046 ONDO
Kraken ONDO/EUR Sell 0.90358 0.99551 EUR
      Profit -0.4%
M Price 1 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 0.98204 USDT
Gate ONDO/USDT Buy 0.9845 0.9955 ONDO
      Profit -0.4%
M Price 1 EUR
Kraken ONDO/EUR Buy 0.9052 1.1019 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 1.0824 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9205 0.99534 EUR
      Profit -0.5%
M Price 1 EUR
Binance EUR/USDT Sell 1.0899 1.0888 USDT
Huobi ONDO/USDT Buy M 0.98412 1.1042 ONDO
Kraken ONDO/EUR Sell 0.90358 0.99511 EUR
      Profit -0.5%
M Price 1 EUR
Kraken ONDO/EUR Buy 0.9052 1.1019 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 1.0821 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9205 0.99504 EUR
      Profit -0.5%
M Price 1 ONDO
Gate ONDO/USDT Sell 0.9843 0.98233 USDT
lag 1 min Bitfinex USDT/USD Sell M 1.0026 0.98292 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 0.99493 ONDO
      Profit -0.5%
M Price 1 EUR
Binance EUR/USDT Sell 1.0899 1.0888 USDT
Gate ONDO/USDT Buy 0.9845 1.1037 ONDO
Kraken ONDO/EUR Sell 0.90358 0.99472 EUR
      Profit -0.5%
M Price 1 ONDO
Huobi ONDO/USDT Sell M 0.98401 0.98204 USDT
lag 1 min Bitfinex USDT/USD Sell M 1.0026 0.98262 USD
Kraken ONDO/USD Buy 0.98536 0.99463 ONDO
      Profit -0.5%
M Price 1 EUR
Okx USDT/EUR Buy 0.9185 1.0871 USDT
Kucoin ONDO/USDT Buy M 0.98471 1.1029 ONDO
Kraken ONDO/EUR Sell 0.90358 0.99394 EUR
      Profit -0.6%
M Price 1 EUR
Okx USDT/EUR Buy 0.9185 1.0871 USDT
Huobi ONDO/USDT Buy M 0.98412 1.1024 ONDO
Kraken ONDO/EUR Sell 0.90358 0.99355 EUR
      Profit -0.6%
M Price 1 EUR
Kraken ONDO/EUR Buy 0.9052 1.1019 ONDO
Kucoin ONDO/USDT Sell M 0.98426 1.0834 USDT
Okx USDT/EUR Sell 0.9184 0.99353 EUR
      Profit -0.6%