Routes

M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Binance STX/USDT Buy M 2.9008 1.0001 STX
      Profit 0.0%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Kucoin STX/USDT Buy M 2.9012 0.99993 STX
      Profit 0.0%
-0.1% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Okx STX/USDT Buy 2.9021 0.99912 STX
      Profit -0.1%
M Price 1 EUR
Kraken STX/EUR Buy 2.6795 0.37223 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 1.0809 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9248 0.99864 EUR
      Profit -0.1%
M Price 1 BTC
Binance STX/BTC Buy M 0.00004708 21219 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61618 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 61648 0.99852 BTC
      Profit -0.1%
M Price 1 BTC
Binance STX/BTC Buy M 0.00004708 21219 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61618 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 61648 0.99852 BTC
      Profit -0.1%
M Price 1 EUR
Kraken STX/EUR Buy 2.6795 0.37223 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 1.0809 USDT
lag 1 min Bitfinex EUR/USDT Buy 1.0806 0.9983 EUR
      Profit -0.2%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Binance USDT/TRY Sell 31.6 91.671 TRY
Binance STX/TRY Buy 91.762 0.99801 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 BTC
Binance STX/BTC Buy M 0.00004708 21219 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61618 USDT
Okx BTC/USDT Buy 61650 0.99799 BTC
      Profit -0.2%
-0.2% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
Binance STX/USDT Sell M 2.9007 2.8978 USDT
Binance STX/USDT Buy M 2.9008 0.99797 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Kucoin USDT/USDC Sell 1.0008 2.9033 USDC
Okx STX/USDC Buy 2.9049 0.99795 STX
      Profit -0.2%
-0.2% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
Binance STX/USDT Sell M 2.9007 2.8978 USDT
Kucoin STX/USDT Buy M 2.9012 0.99783 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Kucoin USDC/USDT Buy M 0.99933 2.9029 USDC
Okx STX/USDC Buy 2.9049 0.99782 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 BTC
Okx STX/BTC Buy 0.00004709 21204 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61574 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 61648 0.99781 BTC
      Profit -0.2%
M Price 1 BTC
Okx STX/BTC Buy 0.00004709 21204 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61574 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 61648 0.99781 BTC
      Profit -0.2%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Binance USDC/USDT Buy M 0.9994 2.9027 USDC
Okx STX/USDC Buy 2.9049 0.99775 STX
      Profit -0.2%
-0.2% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
Kucoin STX/USDT Sell M 2.9 2.8971 USDT
Binance STX/USDT Buy M 2.9008 0.99773 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 BTC
Binance STX/BTC Buy M 0.00004708 21219 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61618 USDT
Poloniex BTC/USDT Buy M 61666 0.99767 BTC
      Profit -0.2%
-0.2% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
Kucoin STX/USDT Sell M 2.9 2.8971 USDT
Kucoin STX/USDT Buy M 2.9012 0.99759 STX
      Profit -0.2%
M Price 1 BTC
Binance STX/BTC Buy M 0.00004708 21219 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 61618 USDT
Huobi BTC/USDT Buy M 61646 0.99756 BTC
      Profit -0.2%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Okx USDT/TRY Sell 31.6 91.625 TRY
Binance STX/TRY Buy 91.762 0.99751 STX
      Profit -0.2%
-0.3% STX-USDT-STX
M Price 1 STX
Okx STX/USDT Sell 2.9007 2.8963 USDT
Binance STX/USDT Buy M 2.9008 0.99747 STX
      Profit -0.3%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
lag 1 min Coinbase USDT/USDC Sell 1.0003 2.9019 USDC
Okx STX/USDC Buy 2.9049 0.99745 STX
      Profit -0.3%
M Price 1 STX
lag 1 min Coinbase STX/USDT Sell 2.9068 2.9039 USDT
Okx USDC/USDT Buy 0.9993 2.9016 USDC
Okx STX/USDC Buy 2.9049 0.99735 STX
      Profit -0.3%