Routes

M Price 1 TON
Okx TON/USDC Sell 7.167 7.1562 USDC
Exmo USDC/USD Sell 1.0818 7.7106 USD
lag 1 min Bitfinex TON/USD Buy 7.2079 1.0676 TON
      Profit 6.8%
M Price 1 ETH
Exmo ETH/USD Sell 3842.6 3827.2 USD
lag 1 min Bitfinex TON/USD Buy 7.2079 529.92 TON
Gate TON/ETH Sell 0.0020107 1.0634 ETH
      Profit 6.3%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 70950 70666 USD
lag 1 min Bitfinex TON/USD Buy 7.2079 9784.4 TON
Exmo TON/BTC Sell 0.00010894 1.0616 BTC
      Profit 6.2%
-0.2% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Okx TON/USDT Buy 7.169 0.99788 TON
      Profit -0.2%
-0.2% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Kucoin TON/USDT Buy M 7.1729 0.99783 TON
      Profit -0.2%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Gate TON/USDT Buy 7.169 0.99738 TON
      Profit -0.3%
M Price 1 EUR
Okx TON/EUR Buy 6.679 0.1495 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 1.0711 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9321 0.99736 EUR
      Profit -0.3%
M Price 1 EUR
Okx TON/EUR Buy 6.679 0.1495 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 1.0711 USDT
Binance EUR/USDT Buy 1.0732 0.99703 EUR
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Okx TON/USDT Sell 7.168 7.1572 USDT
Okx TON/USDT Buy 7.169 0.99686 TON
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Okx TON/USDT Sell 7.168 7.1572 USDT
Kucoin TON/USDT Buy M 7.1729 0.99682 TON
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Huobi TON/USDT Buy M 7.1736 0.99674 TON
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDC-TON
M Price 1 TON
Okx TON/USDC Sell 7.167 7.1562 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99672 TON
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Huobi TON/USDT Sell M 7.1704 7.1561 USDT
Okx TON/USDT Buy 7.169 0.9967 TON
      Profit -0.3%
-0.3% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Huobi TON/USDT Sell M 7.1704 7.1561 USDT
Kucoin TON/USDT Buy M 7.1729 0.99665 TON
      Profit -0.3%
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Kucoin USDC/USDT Buy M 1.0004 7.1545 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99648 TON
      Profit -0.4%
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Gate USDC/USDT Buy 1.0004 7.1545 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99648 TON
      Profit -0.4%
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Binance USDC/USDT Buy M 1.0004 7.1545 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99648 TON
      Profit -0.4%
-0.4% EUR-TON-EUR
M Price 1 EUR
Okx TON/EUR Buy 6.679 0.1495 TON
Okx TON/EUR Sell 6.675 0.99641 EUR
      Profit -0.4%
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Kucoin USDT/USDC Sell 0.99951 7.1539 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99639 TON
      Profit -0.4%
-0.4% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Okx TON/USDT Sell 7.168 7.1572 USDT
Gate TON/USDT Buy 7.169 0.99636 TON
      Profit -0.4%
-0.4% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Gate TON/USDT Sell 7.168 7.1537 USDT
Okx TON/USDT Buy 7.169 0.99636 TON
      Profit -0.4%
M Price 1 EUR
Okx TON/EUR Buy 6.679 0.1495 TON
Okx TON/USDT Sell 7.168 1.07 USDT
Kucoin USDT/EUR Sell 0.9321 0.99635 EUR
      Profit -0.4%
-0.4% TON-USDT-TON
M Price 1 TON
Gate TON/USDT Sell 7.168 7.1537 USDT
Kucoin TON/USDT Buy M 7.1729 0.99632 TON
      Profit -0.4%
M Price 1 TON
Kucoin TON/USDT Sell M 7.1717 7.1645 USDT
Poloniex USDT/USDC Sell 0.99988 7.1526 USDC
Okx TON/USDC Buy 7.169 0.99621 TON
      Profit -0.4%