Routes

M Price 1 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 1.3151 0.75964 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 0.99777 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 1.3153 0.75953 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 0.99764 USDT
      Profit -0.2%
-0.3% TRY-XAI-TRY
M Price 1 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 0.024062 XAI
Binance XAI/TRY Sell 41.491 0.99738 TRY
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 1.3151 0.75964 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 1.3136 0.9969 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 0.024062 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 0.031606 USDT
Binance USDT/TRY Sell 31.57 0.99679 TRY
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 1.3153 0.75953 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 1.3136 0.99676 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0032204 310.21 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 407.46 USDT
Kucoin BNB/USDT Buy M 408.54 0.99634 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 0.024062 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 0.031606 USDT
Okx USDT/TRY Sell 31.57 0.99629 TRY
      Profit -0.4%
-0.4% BNB-XAI-BNB
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0032204 310.21 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0032148 0.99627 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00002133 46835 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 61518 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 61688 0.99624 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00002133 46835 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 61518 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 61689 0.99623 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance BNB/TRY Sell 12904 12891 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 310.19 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0032148 0.99621 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 FDUSD
Binance XAI/FDUSD Buy 1.3184 0.75774 XAI
Binance XAI/FDUSD Sell 1.3159 0.99611 FDUSD
      Profit -0.4%
M Price 1 FDUSD
Binance XAI/FDUSD Buy 1.3184 0.75774 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 0.99528 USDT
Binance FDUSD/USDT Buy M 0.9982 0.99607 FDUSD
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00002133 46835 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 61518 USDT
lag 1 min Bitfinex BTC/USDT Buy M 61637 0.99607 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 TRY
Binance USDT/TRY Buy 31.58 0.031634 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 1.3151 0.02403 XAI
Binance XAI/TRY Sell 41.491 0.99605 TRY
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0032204 310.21 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 407.46 USDT
Binance BNB/USDT Buy M 408.7 0.99596 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 0.024062 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 1.3136 0.031578 USDT
Binance USDT/TRY Sell 31.57 0.99592 TRY
      Profit -0.4%
M Price 1 TRY
Binance USDT/TRY Buy 31.58 0.031634 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 1.3153 0.024027 XAI
Binance XAI/TRY Sell 41.491 0.99591 TRY
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 408.6 408.19 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 1.3151 310.08 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0032148 0.99584 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00002133 46835 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 1.3148 61518 USDT
Okx BTC/USDT Buy 61687 0.99576 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 FDUSD
Binance FDUSD/TRY Sell 31.51 31.478 TRY
Binance XAI/TRY Buy 41.517 0.75745 XAI
Binance XAI/FDUSD Sell 1.3159 0.99573 FDUSD
      Profit -0.4%
M Price 1 FDUSD
Binance FDUSD/USDT Sell M 0.9981 0.9971 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 1.3151 0.75744 XAI
Binance XAI/FDUSD Sell 1.3159 0.99571 FDUSD
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 408.6 408.19 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 1.3153 310.04 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0032148 0.9957 BNB
      Profit -0.4%