Routes

M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00001122 89037 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 0.7263 64603 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.99594 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 0.7265 88929 XAI
Binance XAI/BTC Sell 0.00001121 0.9959 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Okx BNB/USDT Sell 563.3 562.46 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 0.7265 773.42 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0012888 0.99583 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Gate XAI/USDT Buy 0.7259 88914 XAI
Binance XAI/BTC Sell 0.00001121 0.99573 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Okx BNB/USDT Sell 563.3 562.46 USDT
Gate XAI/USDT Buy 0.7259 773.29 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0012888 0.99566 BNB
      Profit -0.4%
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0012908 773.96 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 0.7263 561.57 USDT
Okx BNB/USDT Buy 563.4 0.99525 BNB
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 0.727 88868 XAI
Binance XAI/BTC Sell 0.00001121 0.99522 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BNB
Okx BNB/USDT Sell 563.3 562.46 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 0.727 772.89 XAI
Binance XAI/BNB Sell 0.0012888 0.99515 BNB
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00001122 89037 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 0.725 64488 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.99416 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Binance XAI/BTC Buy 0.00001122 89037 XAI
Gate XAI/USDT Sell 0.7257 64485 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.99412 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Binance XAI/USDT Buy M 0.7265 88929 XAI
Gate XAI/BTC Sell 0.0000112 0.99402 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Gate XAI/USDT Buy 0.7259 88914 XAI
Gate XAI/BTC Sell 0.0000112 0.99384 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0012908 773.96 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 0.725 560.56 USDT
Okx BNB/USDT Buy 563.4 0.99347 BNB
      Profit -0.7%
M Price 1 BNB
Binance XAI/BNB Buy 0.0012908 773.96 XAI
Gate XAI/USDT Sell 0.7257 560.54 USDT
Okx BNB/USDT Buy 563.4 0.99343 BNB
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64769 64672 USDT
Kucoin XAI/USDT Buy 0.727 88868 XAI
Gate XAI/BTC Sell 0.0000112 0.99333 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Gate XAI/BTC Buy 0.00001124 88790 XAI
Binance XAI/USDT Sell M 0.7263 64424 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.99317 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Gate XAI/BTC Buy 0.00001124 88790 XAI
Kucoin XAI/USDT Sell 0.725 64308 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.9914 BTC
      Profit -0.9%
M Price 1 BTC
Gate XAI/BTC Buy 0.00001124 88790 XAI
Gate XAI/USDT Sell 0.7257 64306 USDT
Okx BTC/USDT Buy 64769 0.99136 BTC
      Profit -0.9%