Binance:AI/BNB-Kucoin:BNB/USDT-Kucoin:USDT/AI

+164465.1% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Kucoin BNB/USDT Sell M 595.94 0.70537 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1645.7 AI
      Profit 164465.1%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0004259 0.00042547 USDT
Kucoin BNB/USDT Buy M 595.94 0.00000071324 BNB
Binance AI/BNB Buy 0.00119 0.00059876 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+164453.8% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 595.9 0.70532 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1645.5 AI
      Profit 164453.8%
+164344.2% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Gate BNB/USDT Sell 596.1 0.70486 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1644.4 AI
      Profit 164344.2%
+164343.8% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Okx BNB/USDT Sell 595.8 0.70485 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1644.4 AI
      Profit 164343.8%
+164247.7% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Huobi BNB/USDT Sell M 595.75 0.70444 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1643.5 AI
      Profit 164247.7%
+164037.5% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Poloniex BNB/USDT Sell M 594.72 0.70354 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1641.4 AI
      Profit 164037.5%
+163743.1% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Latoken BNB/USDT Sell 595.65 0.70228 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004282 1638.4 AI
      Profit 163743.1%
+105016.4% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Kucoin BNB/USDT Sell M 595.94 0.70537 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1051.2 AI
      Profit 105016.4%
+105009.2% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 595.9 0.70532 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1051.1 AI
      Profit 105009.2%
+104939.2% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Gate BNB/USDT Sell 596.1 0.70486 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1050.4 AI
      Profit 104939.2%
+104938.9% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Okx BNB/USDT Sell 595.8 0.70485 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1050.4 AI
      Profit 104938.9%
+104877.5% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Huobi BNB/USDT Sell M 595.75 0.70444 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1049.8 AI
      Profit 104877.5%
+104743.3% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.001186 0.0011848 BNB
Poloniex BNB/USDT Sell M 594.72 0.70354 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00067 1048.4 AI
      Profit 104743.3%