Binance:AI/BNB-Kucoin:BNB/USDT-Kucoin:USDT/AI

+150560.7% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Kucoin BNB/USDT Sell M 408.07 1.7606 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1506.6 AI
      Profit 150560.7%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011672 0.001166 USDT
Kucoin BNB/USDT Buy M 408.07 0.0000028545 BNB
Binance AI/BNB Buy 0.004366 0.00065316 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+150644.5% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 408.3 1.7616 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1507.4 AI
      Profit 150644.5%
+150605.9% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Okx BNB/USDT Sell 408.4 1.7611 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1507.1 AI
      Profit 150605.9%
+150450.8% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Poloniex BNB/USDT Sell M 408 1.7593 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1505.5 AI
      Profit 150450.8%
+150331.3% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Huobi BNB/USDT Sell M 407.86 1.7579 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1504.3 AI
      Profit 150331.3%
+149907.4% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Latoken BNB/USDT Sell 407.9 1.7529 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011674 1500.1 AI
      Profit 149907.4%
+125530.1% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 408.3 1.7616 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1256.3 AI
      Profit 125530.1%
+125498.0% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Okx BNB/USDT Sell 408.4 1.7611 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1256 AI
      Profit 125498.0%
+125460.3% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Kucoin BNB/USDT Sell M 408.07 1.7606 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1255.6 AI
      Profit 125460.3%
+125368.7% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Poloniex BNB/USDT Sell M 408 1.7593 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1254.7 AI
      Profit 125368.7%
+125269.1% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Huobi BNB/USDT Sell M 407.86 1.7579 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1253.7 AI
      Profit 125269.1%
+124915.8% AI-BNB-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Latoken BNB/USDT Sell 407.9 1.7529 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1250.2 AI
      Profit 124915.8%
M Price 1 AI
Binance AI/BNB Sell 0.004323 0.0043187 BNB
Binance BNB/USDT Sell M 408.3 1.7616 USDT
Binance AI/USDT Buy M 1.782 0.98754 AI
      Profit -1.2%