Binance:AI/USDT-Kucoin:USDT/AI

+154586.2% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 1.773 1.7712 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011439 1546.9 AI
      Profit 154586.2%
 
-99.9% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011437 0.0011426 USDT
Binance AI/USDT Buy M 1.774 0.00064341 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+126220.1% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 1.773 1.7712 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1263.2 AI
      Profit 126220.1%
-0.2% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011437 0.0011426 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011439 0.99783 AI
      Profit -0.2%
-0.3% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 1.773 1.7712 USDT
Binance AI/USDT Buy M 1.774 0.99744 AI
      Profit -0.3%
-6.7% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Poloniex AI/USDT Sell 0.00107 0.0010683 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011439 0.93301 AI
      Profit -6.7%
-18.5% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011437 0.0011426 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 0.81485 AI
      Profit -18.5%
-23.8% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Poloniex AI/USDT Sell 0.00107 0.0010683 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 0.76192 AI
      Profit -23.8%
-99.9% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011437 0.0011426 USDT
Binance AI/USDT Buy M 1.774 0.00064341 AI
      Profit -99.9%
-99.9% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Poloniex AI/USDT Sell 0.00107 0.0010683 USDT
Binance AI/USDT Buy M 1.774 0.00060162 AI
      Profit -99.9%