Binance:AI/USDT-Kucoin:USDT/AI

+166039.3% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 0.713 0.71229 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1661.4 AI
      Profit 166039.3%
 
-99.9% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0004258 0.00042537 USDT
Binance AI/USDT Buy M 0.714 0.00059517 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+165756.6% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Huobi AI/USDT Sell 0.7125 0.71108 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1658.6 AI
      Profit 165756.6%
+165570.4% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Gate AI/USDT Sell 0.7117 0.71028 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1656.7 AI
      Profit 165570.4%
+129206.0% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 0.713 0.71229 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00055 1293.1 AI
      Profit 129206.0%
+128986.0% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Huobi AI/USDT Sell 0.7125 0.71108 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00055 1290.9 AI
      Profit 128986.0%
+128841.0% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Gate AI/USDT Sell 0.7117 0.71028 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00055 1289.4 AI
      Profit 128841.0%
+21.1% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Poloniex AI/USDT Sell 0.00052 0.00051919 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1.211 AI
      Profit 21.1%
-0.3% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 0.713 0.71229 USDT
Gate AI/USDT Buy 0.7132 0.99672 AI
      Profit -0.3%
-0.3% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 0.713 0.71229 USDT
Huobi AI/USDT Buy 0.7132 0.99672 AI
      Profit -0.3%
-0.3% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/USDT Sell M 0.713 0.71229 USDT
Binance AI/USDT Buy M 0.714 0.9966 AI
      Profit -0.3%
-0.5% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Huobi AI/USDT Sell 0.7125 0.71108 USDT
Gate AI/USDT Buy 0.7132 0.99503 AI
      Profit -0.5%
-0.5% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Huobi AI/USDT Sell 0.7125 0.71108 USDT
Huobi AI/USDT Buy 0.7132 0.99503 AI
      Profit -0.5%
-0.5% AI-USDT-AI
M Price 1 AI
Huobi AI/USDT Sell 0.7125 0.71108 USDT
Binance AI/USDT Buy M 0.714 0.99491 AI
      Profit -0.5%