Bitstamp:BTC/USDT-Exmo:USDT/SHIB-Exmo:SHIB/BTC

M Price 1 BTC
Bitstamp BTC/USDT Sell 18779 18685 USDT
Not liquid Exmo SHIB/USDT Buy 0.00001102 1688800000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.82 BTC
      Profit 1582.0%
 
M Price 1 BTC
Not liquid Exmo SHIB/BTC Buy 0.00000002 49800000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/USDT Sell 0.00001092 541.64 USDT
Bitstamp BTC/USDT Buy 18788 0.028685 BTC
      Profit -97.1%

Similar routes

M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18788 18775 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1708200000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.014 BTC
      Profit 1601.4%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18788 18775 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1708200000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.014 BTC
      Profit 1601.4%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18787 18768 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1707600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.007 BTC
      Profit 1600.7%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18787 18768 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1707600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.007 BTC
      Profit 1600.7%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18788 18775 USDT
Poloniex SHIB/USDT Buy 0.000010979 1707400000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.006 BTC
      Profit 1600.6%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18788 18775 USDT
Okx SHIB/USDT Buy 0.00001098 1707300000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.005 BTC
      Profit 1600.5%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 18780 18761 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1707000000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.001 BTC
      Profit 1600.1%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 18780 18761 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1707000000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17.001 BTC
      Profit 1600.1%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18787 18768 USDT
Poloniex SHIB/USDT Buy 0.000010979 1706800000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 17 BTC
      Profit 1600.0%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18787 18768 USDT
Okx SHIB/USDT Buy 0.00001098 1706700000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.999 BTC
      Profit 1599.9%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 18785 18757 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1706600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.997 BTC
      Profit 1599.7%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 18785 18757 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001098 1706600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.997 BTC
      Profit 1599.7%