Huobi:BTC/USDT-Kucoin:USDT/ROSE-Binance:ROSE/BTC

M Price 1 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 38772 38695 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 459750 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99207 BTC
      Profit -0.8%
 
M Price 1 BTC
Binance ROSE/BTC Buy M 0.00000217 460370 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08405 38655 USDT
Huobi BTC/USDT Buy M 38772 0.99499 BTC
      Profit -0.5%

Similar routes

M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 38807 38769 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 460690 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99409 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 38807 38768 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 460680 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99407 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 38807 38769 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 460630 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99397 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 38807 38768 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 460620 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99395 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
lag 1 min Bitfinex BTC/USDT Sell M 38835 38757 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 460550 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.9938 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
lag 1 min Bitfinex BTC/USDT Sell M 38835 38757 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 460500 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99368 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 38809 38750 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 460470 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99362 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 38809 38750 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 460420 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.9935 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 38820 38719 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 460100 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99281 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 38820 38719 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08408 460040 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99269 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 38772 38695 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 459810 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.99219 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 38807 38652 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08407 459300 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000216 0.9911 BTC
      Profit -0.9%