Kraken:BTC/USDT-Exmo:USDT/SHIB-Exmo:SHIB/BTC

M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 18713 18665 USDT
Not liquid Exmo SHIB/USDT Buy 0.00001099 1691500000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.848 BTC
      Profit 1584.8%
 
M Price 1 BTC
Not liquid Exmo SHIB/BTC Buy 0.00000002 49800000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/USDT Sell 0.0000109 540.65 USDT
Kraken BTC/USDT Buy 18714 0.028815 BTC
      Profit -97.1%

Similar routes

M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18717 18704 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1706400000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.996 BTC
      Profit 1599.6%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18717 18704 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1706400000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.996 BTC
      Profit 1599.6%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18717 18704 USDT
Okx SHIB/USDT Buy 0.00001095 1705600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.987 BTC
      Profit 1598.7%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1705500000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.986 BTC
      Profit 1598.6%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1705500000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.986 BTC
      Profit 1598.6%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1705400000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.986 BTC
      Profit 1598.6%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1705400000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.986 BTC
      Profit 1598.6%
M Price 1 BTC
Ftx BTC/USDT Sell 18717 18704 USDT
Bitfinex SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1704700000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.979 BTC
      Profit 1597.9%
M Price 1 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell 18714 18685 USDT
Binance SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1704700000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.978 BTC
      Profit 1597.8%
M Price 1 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell 18714 18685 USDT
Kucoin SHIB/USDT Buy M 0.00001095 1704700000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.978 BTC
      Profit 1597.8%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Okx SHIB/USDT Buy 0.00001095 1704600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.978 BTC
      Profit 1597.8%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 18712 18693 USDT
Okx SHIB/USDT Buy 0.00001095 1704600000 SHIB
Not liquid Exmo SHIB/BTC Sell 0.00000001 16.978 BTC
      Profit 1597.8%