Kraken:BTC/USDT-Huobi:USDT/XNO-Binance:XNO/BTC

M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 17207 17162 USDT
Not liquid Huobi XNO/USDT Buy 0.7844 21836 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.98293 BTC
      Profit -1.7%
 
M Price 1 BTC
Binance XNO/BTC Buy 0.00004517 22116 XNO
Not liquid Huobi XNO/USDT Sell 0.7559 16684 USDT
Kraken BTC/USDT Buy 17210 0.96694 BTC
      Profit -3.3%

Similar routes

M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 17208 17191 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22063 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99315 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 17204 17187 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22058 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99293 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 17208 17182 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22052 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99266 BTC
      Profit -0.7%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 17208 17191 USDT
Binance XNO/USDT Buy 0.779 22045 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99237 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 17210 17176 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22043 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99229 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell 17202 17175 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22043 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99226 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 17204 17187 USDT
Binance XNO/USDT Buy 0.779 22040 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99215 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 17208 17191 USDT
Kucoin XNO/USDT Buy 0.7792 22040 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99211 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 17207 17173 USDT
Okx XNO/USDT Buy 0.778 22040 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99211 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 17204 17187 USDT
Kucoin XNO/USDT Buy 0.7792 22035 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99189 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 17208 17182 USDT
Binance XNO/USDT Buy 0.779 22034 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99188 BTC
      Profit -0.8%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 17208 17182 USDT
Kucoin XNO/USDT Buy 0.7792 22029 XNO
Binance XNO/BTC Sell 0.00004506 0.99162 BTC
      Profit -0.8%