Kucoin:FLOKI/USDC-Bitstamp:USDC/USDT-Latoken:USDT/FLOKI

M Price 1 FLOKI
Kucoin FLOKI/USDC Sell 0.000147 0.00014685 USDC
Bitstamp USDC/USDT Sell 0.99851 0.0001459 USDT
Not liquid Latoken FLOKI/USDT Buy 0.00015195 0.95547 FLOKI
      Profit -4.5%
 
M Price 1 FLOKI
Not liquid Latoken FLOKI/USDT Sell 0.00014976 0.00014903 USDT
Bitstamp USDC/USDT Buy 0.9997 0.00014833 USDC
Kucoin FLOKI/USDC Buy 0.0001492 0.99314 FLOKI
      Profit -0.7%

Similar routes

M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Kucoin USDT/USDC Buy 1.0004 0.00014774 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99658 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99954 0.00014774 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99654 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Binance USDC/USDT Sell M 0.9994 0.00014772 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.9964 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Gate USDC/USDT Sell 0.9993 0.0001477 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99631 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014813 0.00014791 USDC
Kucoin USDT/USDC Buy 1.0004 0.0001477 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99629 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014813 0.00014791 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99954 0.00014769 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99625 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014813 0.00014791 USDC
Binance USDC/USDT Sell M 0.9994 0.00014767 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99611 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Kucoin USDT/USDC Buy 1.0004 0.00014774 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014818 0.99605 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014813 0.00014791 USDC
Gate USDC/USDT Sell 0.9993 0.00014766 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99601 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99954 0.00014774 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014818 0.99601 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Okx USDC/USDT Sell 0.9994 0.00014764 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001481 0.99591 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.0001481 0.00014795 USDC
Binance USDC/USDT Sell M 0.9994 0.00014772 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014818 0.99587 FLOKI
      Profit -0.4%