Kucoin:SYLO/USDT-Latoken:USDT/SYLO

M Price 1 SYLO
Kucoin SYLO/USDT Sell 0.003922 0.0039181 USDT
Latoken SYLO/USDT Buy 0.0039791 0.97983 SYLO
      Profit -2.0%
 
M Price 1 SYLO
Latoken SYLO/USDT Sell 0.0039593 0.0039399 USDT
Kucoin SYLO/USDT Buy 0.003947 0.99721 SYLO
      Profit -0.3%

Similar routes

M Price 1 SYLO
Latoken SYLO/USDT Sell 0.0039593 0.0039399 USDT
Huobi SYLO/USDT Buy 0.0038 1.0347 SYLO
      Profit 3.5%
M Price 1 SYLO
Kucoin SYLO/USDT Sell 0.003922 0.0039181 USDT
Huobi SYLO/USDT Buy 0.0038 1.029 SYLO
      Profit 2.9%
M Price 1 SYLO
Latoken SYLO/USDT Sell 0.0039593 0.0039399 USDT
Kucoin SYLO/USDT Buy 0.003947 0.99721 SYLO
      Profit -0.3%
M Price 1 SYLO
Kucoin SYLO/USDT Sell 0.003922 0.0039181 USDT
Kucoin SYLO/USDT Buy 0.003947 0.99168 SYLO
      Profit -0.8%
M Price 1 SYLO
Latoken SYLO/USDT Sell 0.0039593 0.0039399 USDT
Latoken SYLO/USDT Buy 0.0039791 0.9853 SYLO
      Profit -1.5%
M Price 1 SYLO
Huobi SYLO/USDT Sell 0.003609 0.0036018 USDT
Huobi SYLO/USDT Buy 0.0038 0.94594 SYLO
      Profit -5.4%
M Price 1 SYLO
Latoken SYLO/USDT Sell 0.0039593 0.0039399 USDT
Not liquid Bittrex SYLO/USDT Buy 0.00429 0.91656 SYLO
      Profit -8.3%
M Price 1 SYLO
Huobi SYLO/USDT Sell 0.003609 0.0036018 USDT
Kucoin SYLO/USDT Buy 0.003947 0.91162 SYLO
      Profit -8.8%
M Price 1 SYLO
Kucoin SYLO/USDT Sell 0.003922 0.0039181 USDT
Not liquid Bittrex SYLO/USDT Buy 0.00429 0.91148 SYLO
      Profit -8.9%
M Price 1 SYLO
Huobi SYLO/USDT Sell 0.003609 0.0036018 USDT
Latoken SYLO/USDT Buy 0.0039791 0.90074 SYLO
      Profit -9.9%
M Price 1 SYLO
Huobi SYLO/USDT Sell 0.003609 0.0036018 USDT
Not liquid Bittrex SYLO/USDT Buy 0.00429 0.8379 SYLO
      Profit -16.2%
M Price 1 SYLO
Not liquid Bittrex SYLO/USDT Sell 0.00176 0.0017565 USDT
Huobi SYLO/USDT Buy 0.0038 0.46131 SYLO
      Profit -53.9%