Okx:BTC/USDT-Kucoin:USDT/ROSE-Binance:ROSE/BTC

M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 38781 38723 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 459270 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99562 BTC
      Profit -0.4%
 
M Price 1 BTC
Binance ROSE/BTC Buy M 0.00000218 458260 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08422 38556 USDT
Okx BTC/USDT Buy 38782 0.99269 BTC
      Profit -0.7%

Similar routes

M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 38788 38749 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 459580 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99628 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 38780 38742 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 459490 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99609 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 38788 38749 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 459300 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99569 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 38780 38742 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 459220 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.9955 BTC
      Profit -0.4%
M Price 1 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 38790 38712 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 459140 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99535 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Okx BTC/USDT Sell 38781 38723 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 459000 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99503 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 38775 38698 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 458970 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99496 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 38790 38712 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 458870 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99476 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 38784 38683 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 458790 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99458 BTC
      Profit -0.5%
M Price 1 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 38775 38698 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 458700 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99437 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 38784 38683 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 458520 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.99399 BTC
      Profit -0.6%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 38788 38633 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08423 458200 ROSE
Binance ROSE/BTC Sell M 0.00000217 0.9933 BTC
      Profit -0.7%