Okx:FLOKI/USDC-Bitstamp:USDC/USDT-Latoken:USDT/FLOKI

M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014546 0.00014524 USDC
Bitstamp USDC/USDT Sell 0.9991 0.00014439 USDT
Not liquid Latoken FLOKI/USDT Buy 0.00015196 0.94552 FLOKI
      Profit -5.4%
 
M Price 1 FLOKI
Not liquid Latoken FLOKI/USDT Sell 0.00015023 0.00014949 USDT
Bitstamp USDC/USDT Buy 0.99951 0.00014882 USDC
Okx FLOKI/USDC Buy 0.00014551 1.0212 FLOKI
      Profit 2.1%

Similar routes

M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014509 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014542 0.99672 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014509 USDT
Gate FLOKI/USDT Buy 0.00014529 0.99661 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Binance USDC/USDT Sell M 0.9993 0.00014506 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014542 0.99651 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Gate USDC/USDT Sell 0.9993 0.00014506 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014542 0.99651 FLOKI
      Profit -0.3%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDT/USDC Buy 1.0008 0.00014505 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014542 0.99644 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Binance USDC/USDT Sell M 0.9993 0.00014506 USDT
Gate FLOKI/USDT Buy 0.00014529 0.9964 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Gate USDC/USDT Sell 0.9993 0.00014506 USDT
Gate FLOKI/USDT Buy 0.00014529 0.9964 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDT/USDC Buy 1.0008 0.00014505 USDT
Gate FLOKI/USDT Buy 0.00014529 0.99633 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014546 0.00014524 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014503 USDT
Binance FLOKI/USDT Buy M 0.00014542 0.99629 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Okx FLOKI/USDC Sell 0.00014546 0.00014524 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014503 USDT
Gate FLOKI/USDT Buy 0.00014529 0.99618 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014509 USDT
Kucoin FLOKI/USDT Buy M 0.0001455 0.99617 FLOKI
      Profit -0.4%
M Price 1 FLOKI
Binance FLOKI/USDC Sell 0.00014545 0.0001453 USDC
Kucoin USDC/USDT Sell M 0.99951 0.00014509 USDT
Okx FLOKI/USDT Buy 0.00014543 0.99615 FLOKI
      Profit -0.4%