Routes

M Price 1 EOS
Kucoin EOS/USDT Sell M 1.3476 1.3463 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4753 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0931 EOS
      Profit 9.3%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 33027 32895 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 24374 EOS
Kucoin EOS/BTC Sell M 0.00004488 1.0928 BTC
      Profit 9.3%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 33027 32895 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 24374 EOS
Okx EOS/BTC Sell 0.0000449 1.0927 BTC
      Profit 9.3%
M Price 1 EOS
Binance EOS/USDT Sell M 1.347 1.3457 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4747 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0927 EOS
      Profit 9.3%
M Price 1 EOS
Okx EOS/USDT Sell 1.3475 1.3455 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4745 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0925 EOS
      Profit 9.3%
M Price 1 EOS
Huobi EOS/USDT Sell M 1.3481 1.3454 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4744 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0925 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 33027 32895 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 24374 EOS
Coinbase EOS/BTC Sell 0.00004486 1.0923 BTC
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Ftx USDT/USD Buy 0.9988 1.4736 USDT
Kucoin EOS/USDT Buy M 1.3478 1.0922 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Ftx USDT/USD Buy 0.9988 1.4736 USDT
Binance EOS/USDT Buy M 1.348 1.0921 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Coinbase USDT/USD Buy 0.99886 1.473 USDT
Kucoin EOS/USDT Buy M 1.3478 1.0918 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Poloniex EOS/USDT Sell 1.3467 1.3446 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4735 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0918 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Ftx USDT/USD Buy 0.9988 1.4736 USDT
Okx EOS/USDT Buy 1.3477 1.0918 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Kucoin EOS/USDT Sell M 1.3476 1.3463 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4753 USD
Coinbase EOS/USD Buy 1.35 1.0917 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Coinbase USDT/USD Buy 0.99886 1.473 USDT
Binance EOS/USDT Buy M 1.348 1.0917 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
lag 1 min Bitfinex EOS/USDT Sell M 1.3471 1.3444 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4733 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0916 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 BTC
Kucoin EOS/BTC Buy M 0.0000449 22249 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 32770 USD
Ftx BTC/USD Buy 29998 1.0916 BTC
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Kucoin EOS/USDT Sell M 1.3476 1.3463 USDT
Exmo USDT/USD Sell 1.1003 1.4753 USD
lag 1 min Bitfinex EOS/USD Buy M 1.3488 1.0916 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Binance EOS/ETH Sell M 0.000668 0.00066733 ETH
Exmo ETH/USD Sell 2216.5 1.4732 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0916 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Kucoin EOS/ETH Sell M 0.000668 0.00066733 ETH
Exmo ETH/USD Sell 2216.5 1.4732 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0916 EOS
      Profit 9.2%
M Price 1 EOS
Huobi EOS/ETH Sell 0.00066859 0.00066725 ETH
Exmo ETH/USD Sell 2216.5 1.4731 USD
Kraken EOS/USD Buy 1.3461 1.0915 EOS
      Profit 9.1%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 33027 32895 USD
Coinbase EOS/USD Buy 1.35 24342 EOS
Kucoin EOS/BTC Sell M 0.00004488 1.0914 BTC
      Profit 9.1%
M Price 1 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 1.4728 USD
Coinbase USDT/USD Buy 0.99886 1.473 USDT
Okx EOS/USDT Buy 1.3477 1.0914 EOS
      Profit 9.1%
M Price 1 BTC
Kucoin EOS/BTC Buy M 0.0000449 22249 EOS
Exmo EOS/USD Sell 1.4787 32770 USD
Coinbase BTC/USD Buy 29997 1.0913 BTC
      Profit 9.1%
M Price 1 BTC
Exmo BTC/USD Sell 33027 32895 USD
Coinbase EOS/USD Buy 1.35 24342 EOS
Okx EOS/BTC Sell 0.0000449 1.0913 BTC
      Profit 9.1%