Binance:AI/BTC-Binance:BTC/USDT-Kucoin:USDT/AI

+138703.3% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 64578 0.93258 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1388 AI
      Profit 138703.3%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0006697 0.00066903 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 64578 0.00000001035 BTC
Binance AI/BTC Buy 0.00001449 0.00071355 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+138704.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 64579 0.93259 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1388 AI
      Profit 138704.5%
+138641.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Okx BTC/USDT Sell 64582 0.93216 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1387.4 AI
      Profit 138641.1%
+138567.3% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Gate BTC/USDT Sell 64580 0.93167 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1386.7 AI
      Profit 138567.3%
+138564.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell M 64549 0.93165 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1386.6 AI
      Profit 138564.6%
+138559.4% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 64576 0.93161 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1386.6 AI
      Profit 138559.4%
+138503.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
lag 1 min Bitfinex BTC/USDT Sell M 64550 0.93124 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1386 AI
      Profit 138503.5%
+138282.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 64576 0.92975 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1383.8 AI
      Profit 138282.5%
+138154.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Latoken BTC/USDT Sell 64575 0.92889 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1382.5 AI
      Profit 138154.5%
+138153.3% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Bitstamp BTC/USDT Sell 64581 0.92888 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1382.5 AI
      Profit 138153.3%
+138112.2% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Cex BTC/USDT Sell 64400 0.92861 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1382.1 AI
      Profit 138112.2%
+135369.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
offline 164 min lag 164 min Kraken BTC/USDT Sell 63128 0.91018 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0006712 1354.7 AI
      Profit 135369.6%
+114855.9% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001447 0.000014456 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 64579 0.93259 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00081 1149.6 AI
      Profit 114855.9%