Binance:AI/BTC-Binance:BTC/USDT-Kucoin:USDT/AI

+164725.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 59901 0.53803 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1648.3 AI
      Profit 164725.6%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0003221 0.00032178 USDT
Binance BTC/USDT Buy M 59901 0.0000000053664 BTC
Not liquid Binance AI/BTC Buy 0.00000902 0.00059435 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+164697.2% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 59891 0.53794 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1648 AI
      Profit 164697.2%
+164644.7% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Okx BTC/USDT Sell 59902 0.53777 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1647.4 AI
      Profit 164644.7%
+164533.0% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Gate BTC/USDT Sell 59891 0.53741 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1646.3 AI
      Profit 164533.0%
+164529.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 59890 0.53739 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1646.3 AI
      Profit 164529.5%
+164524.4% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 59888 0.53738 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1646.2 AI
      Profit 164524.4%
+164502.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell M 59853 0.53731 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1646 AI
      Profit 164502.5%
+164459.9% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 59901 0.53717 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1645.6 AI
      Profit 164459.9%
+164220.0% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 59897 0.53638 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1643.2 AI
      Profit 164220.0%
+164062.0% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Bitstamp BTC/USDT Sell 59900 0.53587 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1641.6 AI
      Profit 164062.0%
+164058.2% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Latoken BTC/USDT Sell 59893 0.53586 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1641.6 AI
      Profit 164058.2%
+153128.7% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Cex BTC/USDT Sell 55770 0.50018 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0003261 1532.3 AI
      Profit 153128.7%
+105233.4% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Not liquid Binance AI/BTC Sell 0.000009 0.000008991 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 59901 0.53803 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.00051 1053.3 AI
      Profit 105233.4%