Binance:AI/BTC-Kucoin:BTC/USDT-Kucoin:USDT/AI

+164751.9% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 65451 0.70677 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1648.5 AI
      Profit 164751.9%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0004258 0.00042537 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 65451 0.0000000064926 BTC
Binance AI/BTC Buy 0.00001087 0.0005967 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+164743.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 65448 0.70673 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1648.4 AI
      Profit 164743.5%
+164678.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Coinbase BTC/USDT Sell 65422 0.70645 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1647.8 AI
      Profit 164678.1%
+164656.0% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Okx BTC/USDT Sell 65446 0.70636 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1647.6 AI
      Profit 164656.0%
+164652.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell M 65448 0.70634 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1647.5 AI
      Profit 164652.1%
+164578.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Gate BTC/USDT Sell 65448 0.70602 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1646.8 AI
      Profit 164578.6%
+164577.9% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 65448 0.70602 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1646.8 AI
      Profit 164577.9%
+164528.2% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 65428 0.70581 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1646.3 AI
      Profit 164528.2%
+164477.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 65447 0.70559 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1645.8 AI
      Profit 164477.6%
+164217.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 65435 0.70447 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1643.2 AI
      Profit 164217.1%
+164097.0% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Latoken BTC/USDT Sell 65447 0.70396 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1642 AI
      Profit 164097.0%
+164073.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Bitstamp BTC/USDT Sell 65444 0.70386 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1641.7 AI
      Profit 164073.5%
+160871.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00001082 0.000010809 BTC
Cex BTC/USDT Sell 64007 0.69013 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0004283 1609.7 AI
      Profit 160871.6%