Binance:AI/BTC-Kucoin:BTC/USDT-Kucoin:USDT/AI

+153426.3% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 61724 1.7667 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1535.3 AI
      Profit 153426.3%
 
M Price 1 AI
Kucoin AI/USDT Sell 0.0011442 0.0011431 USDT
Kucoin BTC/USDT Buy M 61724 0.0000000185 BTC
Binance AI/BTC Buy 0.00002876 0.00064262 AI
      Profit -99.9%

Similar routes

+153435.8% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 61728 1.7668 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1535.4 AI
      Profit 153435.8%
+153370.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Okx BTC/USDT Sell 61732 1.7661 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1534.7 AI
      Profit 153370.1%
+153338.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Poloniex BTC/USDT Sell M 61723 1.7657 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1534.4 AI
      Profit 153338.5%
+153277.6% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Bitfinex BTC/USDT Sell M 61726 1.765 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1533.8 AI
      Profit 153277.6%
+153277.4% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Huobi BTC/USDT Sell M 61726 1.765 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1533.8 AI
      Profit 153277.4%
+153178.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Kraken BTC/USDT Sell 61723 1.7639 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1532.8 AI
      Profit 153178.5%
+152934.8% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Exmo BTC/USDT Sell 61712 1.761 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1530.3 AI
      Profit 152934.8%
+152835.4% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Latoken BTC/USDT Sell 61727 1.7599 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1529.4 AI
      Profit 152835.4%
+152814.1% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Bitstamp BTC/USDT Sell 61725 1.7597 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1529.1 AI
      Profit 152814.1%
+146679.2% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Not liquid Cex BTC/USDT Sell 59100 1.6891 USDT
Kucoin AI/USDT Buy 0.0011496 1467.8 AI
      Profit 146679.2%
+125905.5% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Binance BTC/USDT Sell M 61728 1.7668 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1260.1 AI
      Profit 125905.5%
+125897.7% AI-BTC-USDT-AI
M Price 1 AI
Binance AI/BTC Sell 0.00002868 0.000028651 BTC
Kucoin BTC/USDT Sell M 61724 1.7667 USDT
Not liquid Poloniex AI/USDT Buy 0.0014 1260 AI
      Profit 125897.7%