Binance:ETH/ROSE-Binance:ROSE/USDT-Kucoin:USDT/ETH

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2101.6 0.99637 ETH
      Profit -0.4%
 
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 2101.6 2099.4 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08405 24954 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00003997 0.9964 ETH
      Profit -0.4%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2069.1 1.0115 ETH
      Profit 1.1%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2069.1 1.0113 ETH
      Profit 1.1%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2101.6 0.99625 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2101.8 0.99625 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2101.8 0.99613 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2101.8 0.99576 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2101.8 0.99564 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2101.2 0.99554 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2101.4 0.99545 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2101.2 0.99542 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08402 2095.8 USDT
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2101.4 0.99533 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004001 24969 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08403 2096 USDT
Kraken ETH/USDT Buy 2102.1 0.99452 ETH
      Profit -0.5%