Kucoin:ETH/USDT-Binance:USDT/ROSE-Binance:ROSE/ETH

M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 1592.3 1590.7 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 38009 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99597 ETH
      Profit -0.4%
 
M Price 1 ETH
Not liquid Binance ROSE/ETH Buy 0.00002633 37942 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.0418 1584.4 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 1592.3 0.99401 ETH
      Profit -0.6%

Similar routes

M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 1592.3 1590.7 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 38018 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99621 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 1592.2 1590.6 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 38015 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99614 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 1592.2 1590.6 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 38006 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.9959 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 1592.3 1589.9 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 37999 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99571 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 1592.3 1589.9 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 37990 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99547 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 1591.7 1589.3 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 37983 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99529 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 1592.3 1589.1 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 37979 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.9952 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 1591.7 1589.3 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 37974 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99506 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 1592.3 1589.1 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 37970 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99496 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Sell M 1591.8 1588.6 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 37967 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99488 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Not liquid Cex ETH/USDT Sell 1592.6 1588.6 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.0418 37966 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99486 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Sell M 1591.8 1588.6 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.04181 37958 ROSE
Not liquid Binance ROSE/ETH Sell 0.00002623 0.99465 ETH
      Profit -0.5%