Binance:ETH/ROSE-Kucoin:ROSE/USDT-Binance:USDT/ETH

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2100.2 0.99583 ETH
      Profit -0.4%
 
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 2100.2 2098.1 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08417 24902 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004003 0.99582 ETH
      Profit -0.4%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2071.5 1.0098 ETH
      Profit 1.0%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2071.5 1.0091 ETH
      Profit 0.9%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2099.5 0.99686 ETH
      Profit -0.3%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2100.2 0.99654 ETH
      Profit -0.3%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2099.5 0.99615 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2100.8 0.99574 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
lag 2 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2100.7 0.99529 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2100.8 0.99525 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2100.8 0.99503 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08422 2095 USDT
Kraken ETH/USDT Buy 2100.5 0.99481 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
lag 2 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2100.7 0.99459 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004012 24900 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08416 2093.5 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2100.8 0.99454 ETH
      Profit -0.5%