Binance:ETH/USDT-Kucoin:USDT/ROSE-Binance:ROSE/ETH

M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3381.5 3378.1 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21413 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99493 ETH
      Profit -0.5%
 
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004661 21433 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.15756 3373.6 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 3381.5 0.99668 ETH
      Profit -0.3%

Similar routes

M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3382 3378.6 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21424 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99546 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3381.5 3378.1 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21421 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99531 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3382 3378.6 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21416 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99508 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 3381.5 3376.4 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21411 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99481 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 3382 3375.3 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21403 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99447 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 3381.5 3376.4 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21402 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99443 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 3379.9 3374.6 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21399 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99429 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 3382 3375.3 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21395 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99409 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 3379.9 3374.6 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21391 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99391 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Kraken ETH/USDT Sell 3381.7 3372.9 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21389 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99378 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Bitfinex ETH/USDT Sell M 3379.4 3372.6 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.15754 21387 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.9937 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Kraken ETH/USDT Sell 3381.7 3372.9 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.1576 21380 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004651 0.99341 ETH
      Profit -0.7%