Binance:USDT/YFI-Binance:YFI/USDT

M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 7981 0.00012517 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99788 USDT
      Profit -0.2%
 
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 7981 0.00012517 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99788 USDT
      Profit -0.2%

Similar routes

M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 7978.6 0.00012521 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99818 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 7978.6 0.00012521 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7976.8 0.99778 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Ftx YFI/USDT Buy 7985 0.00012515 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99768 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Bitfinex YFI/USDT Buy M 7975.3 0.00012514 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99759 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 7978.6 0.00012521 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7979 0.99755 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 7981 0.00012517 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7976.8 0.99748 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Ftx YFI/USDT Buy 7985 0.00012515 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7976.8 0.99728 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 7981 0.00012517 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7979 0.99725 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Bitfinex YFI/USDT Buy M 7975.3 0.00012514 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7976.8 0.99719 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Okx YFI/USDT Buy 7983 0.00012508 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7980 0.99713 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Ftx YFI/USDT Buy 7985 0.00012515 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7979 0.99705 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Bitfinex YFI/USDT Buy M 7975.3 0.00012514 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7979 0.99697 USDT
      Profit -0.3%