Binance:USDT/YFI-Kucoin:YFI/USDT

M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 8000 0.00012488 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7993 0.99712 USDT
      Profit -0.3%
 
M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 7997.3 0.00012492 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99821 USDT
      Profit -0.2%

Similar routes

M Price 1 USDT
lag 2 min Bitfinex YFI/USDT Buy M 7973.2 0.00012517 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 1.0002 USDT
      Profit 0.0%
M Price 1 USDT
lag 2 min Bitfinex YFI/USDT Buy M 7973.2 0.00012517 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7997 0.99948 USDT
      Profit -0.1%
M Price 1 USDT
lag 2 min Bitfinex YFI/USDT Buy M 7973.2 0.00012517 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7993 0.99947 USDT
      Profit -0.1%
M Price 1 USDT
Poloniex YFI/USDT Buy 7985.7 0.00012503 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99911 USDT
      Profit -0.1%
M Price 1 USDT
lag 2 min Bitfinex YFI/USDT Buy M 7973.2 0.00012517 YFI
Huobi YFI/USDT Sell M 7995.3 0.99876 USDT
      Profit -0.1%
M Price 1 USDT
Poloniex YFI/USDT Buy 7985.7 0.00012503 YFI
Okx YFI/USDT Sell 7997 0.99836 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Poloniex YFI/USDT Buy 7985.7 0.00012503 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 7993 0.99835 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 7997.3 0.00012492 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99821 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Ftx YFI/USDT Buy 8000 0.00012491 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99818 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
lag 2 min Bitfinex YFI/USDT Buy M 7973.2 0.00012517 YFI
Ftx YFI/USDT Sell 7980 0.99815 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Not liquid Cex YFI/USDT Buy 7987.7 0.00012488 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99791 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy 8000 0.00012488 YFI
Binance YFI/USDT Sell 7999 0.99788 USDT
      Profit -0.2%