Huobi:PI/USDT-Gate:USDT/PI

+1681252.6% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Huobi PI/USDT Sell 41.443 41.36 USDT
Not liquid Gate PI/USDT Buy 0.002455 16814 PI
      Profit 1681252.6%
 
-100.0% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Gate PI/USDT Sell 0.00231 0.0023054 USDT
Huobi PI/USDT Buy 43.542 0.00005284 PI
      Profit -100.0%

Similar routes

+1959769.7% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Huobi PI/USDT Sell 41.443 41.36 USDT
Not liquid Latoken PI/USDT Buy 0.0021 19599 PI
      Profit 1959769.7%
+9.2% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Gate PI/USDT Sell 0.00231 0.0023054 USDT
Not liquid Latoken PI/USDT Buy 0.0021 1.0924 PI
      Profit 9.2%
-5.2% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Huobi PI/USDT Sell 41.443 41.36 USDT
Huobi PI/USDT Buy 43.542 0.94799 PI
      Profit -5.2%
-6.3% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Gate PI/USDT Sell 0.00231 0.0023054 USDT
Not liquid Gate PI/USDT Buy 0.002455 0.93718 PI
      Profit -6.3%
-57.6% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Latoken PI/USDT Sell 0.0009001 0.00089569 USDT
Not liquid Latoken PI/USDT Buy 0.0021 0.42443 PI
      Profit -57.6%
-63.6% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Latoken PI/USDT Sell 0.0009001 0.00089569 USDT
Not liquid Gate PI/USDT Buy 0.002455 0.36411 PI
      Profit -63.6%
-100.0% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Gate PI/USDT Sell 0.00231 0.0023054 USDT
Huobi PI/USDT Buy 43.542 0.00005284 PI
      Profit -100.0%
-100.0% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Not liquid Latoken PI/USDT Sell 0.0009001 0.00089569 USDT
Huobi PI/USDT Buy 43.542 0.00002053 PI
      Profit -100.0%