Huobi:PI/USDT-Latoken:USDT/PI

+30137.6% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Huobi PI/USDT Sell 33.734 33.666 USDT
Latoken PI/USDT Buy 0.11079 302.38 PI
      Profit 30137.6%
 
-99.7% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Latoken PI/USDT Sell 0.098571 0.098088 USDT
Huobi PI/USDT Buy 34.391 0.0028464 PI
      Profit -99.7%

Similar routes

-2.3% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Huobi PI/USDT Sell 33.734 33.666 USDT
Huobi PI/USDT Buy 34.391 0.97696 PI
      Profit -2.3%
-11.9% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Latoken PI/USDT Sell 0.098571 0.098088 USDT
Latoken PI/USDT Buy 0.11079 0.88099 PI
      Profit -11.9%
-99.7% PI-USDT-PI
M Price 1 PI
Latoken PI/USDT Sell 0.098571 0.098088 USDT
Huobi PI/USDT Buy 34.391 0.0028464 PI
      Profit -99.7%