Binance:ETH/ROSE-Binance:ROSE/USDT-Poloniex:USDT/ETH

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2072.4 1.0085 ETH
      Profit 0.8%
 
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 2071.9 2068.7 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08395 24617 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00003995 0.98248 ETH
      Profit -1.8%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2072.4 1.0085 ETH
      Profit 0.8%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2099.4 0.99606 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2099.4 0.99606 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2099.5 0.99603 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2099.5 0.99603 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2099.5 0.99553 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2099.5 0.99553 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2099.2 0.99518 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
lag 1 min Bitfinex ETH/USDT Buy M 2099.2 0.99518 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2099.3 0.99511 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2099.3 0.99511 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004002 24963 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08394 2093.3 USDT
Kraken ETH/USDT Buy 2099.7 0.99434 ETH
      Profit -0.6%