Binance:USDT/YFI-Bitfinex:YFI/USDT

M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy M 8648 0.00011552 YFI
Not liquid Bitfinex YFI/USDT Sell M 8660 0.99839 USDT
      Profit -0.2%
 
M Price 1 USDT
Not liquid Bitfinex YFI/USDT Buy M 8667.8 0.00011514 YFI
Binance YFI/USDT Sell M 8647 0.99461 USDT
      Profit -0.5%

Similar routes

M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Not liquid Bitfinex YFI/USDT Sell M 8660 1.0026 USDT
      Profit 0.3%
M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 8650.3 1.0025 USDT
      Profit 0.2%
M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Binance YFI/USDT Sell M 8647 1.0021 USDT
      Profit 0.2%
M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Okx YFI/USDT Sell 8649 1.0018 USDT
      Profit 0.2%
M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Exmo YFI/USDT Sell 8651 0.99954 USDT
      Profit 0.0%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy M 8648 0.00011552 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 8650.3 0.99826 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy M 8648 0.00011552 YFI
Binance YFI/USDT Sell M 8647 0.99789 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Binance YFI/USDT Buy M 8648 0.00011552 YFI
Okx YFI/USDT Sell 8649 0.99762 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Okx YFI/USDT Buy 8651 0.00011542 YFI
Not liquid Bitfinex YFI/USDT Sell M 8660 0.99754 USDT
      Profit -0.2%
M Price 1 USDT
Okx YFI/USDT Buy 8651 0.00011542 YFI
Kucoin YFI/USDT Sell M 8650.3 0.99742 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Huobi YFI/USDT Buy M 8603.1 0.000116 YFI
Not liquid Poloniex YFI/USDT Sell 8610.5 0.99731 USDT
      Profit -0.3%
M Price 1 USDT
Kucoin YFI/USDT Buy M 8657.8 0.00011539 YFI
Not liquid Bitfinex YFI/USDT Sell M 8660 0.99726 USDT
      Profit -0.3%