Huobi:ETH/USDT-Binance:USDT/ROSE-Binance:ROSE/ETH

M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 3725.1 3717.7 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41951 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99493 ETH
      Profit -0.5%
 
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00002378 42010 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08852 3715 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 3725.6 0.99517 ETH
      Profit -0.5%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3725.4 3721.7 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41997 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.996 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3725.1 3721.4 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41993 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99592 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3725.4 3721.7 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41987 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99578 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3725.1 3721.4 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41984 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.9957 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 3725.5 3720 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41977 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99554 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 3725.7 3719.9 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41977 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99553 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3725.4 3721.7 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41997 ROSE
Not liquid Gate ROSE/ETH Sell 0.00002375 0.99543 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3725.1 3721.4 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08853 41993 ROSE
Not liquid Gate ROSE/ETH Sell 0.00002375 0.99534 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 3725.5 3720 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41968 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.99531 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 3725.7 3719.9 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41967 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00002374 0.9953 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 3725.4 3721.7 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41987 ROSE
Not liquid Gate ROSE/ETH Sell 0.00002375 0.9952 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 3725.1 3721.4 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08855 41984 ROSE
Not liquid Gate ROSE/ETH Sell 0.00002375 0.99512 ETH
      Profit -0.5%