Huobi:ETH/USDT-Kucoin:USDT/ROSE-Binance:ROSE/ETH

M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 2101.4 2097.2 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24844 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99427 ETH
      Profit -0.6%
 
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00004014 24888 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08432 2096.4 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2101.4 0.99563 ETH
      Profit -0.4%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 2101.5 2099.4 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24885 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.9959 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 2101.3 2099.2 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24882 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99579 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ETH/USDT Sell M 2101.5 2099.4 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24870 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99531 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 2101.2 2098 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24869 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99525 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Kucoin ETH/USDT Sell M 2101.3 2099.2 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24868 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.9952 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Huobi ETH/USDT Sell M 2101.4 2097.2 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24859 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99486 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Bitfinex ETH/USDT Sell M 2101.4 2097.2 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24859 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99485 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Okx ETH/USDT Sell 2101.2 2098 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24854 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99466 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Bitfinex ETH/USDT Sell M 2101.4 2097.2 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24844 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99426 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Kraken ETH/USDT Sell 2101.2 2095.8 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24842 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99416 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Kraken ETH/USDT Sell 2101.2 2095.8 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08433 24827 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99358 ETH
      Profit -0.6%
M Price 1 ETH
Exmo ETH/USDT Sell 2101.2 2092.8 USDT
Binance ROSE/USDT Buy M 0.08428 24807 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00004006 0.99276 ETH
      Profit -0.7%