Binance:ETH/ROSE-Kucoin:ROSE/USDT-Poloniex:USDT/ETH

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2076 1.0082 ETH
      Profit 0.8%
 
M Price 1 ETH
Poloniex ETH/USDT Sell M 2076 2072.7 USDT
Kucoin ROSE/USDT Buy M 0.08378 24716 ROSE
Binance ROSE/ETH Sell 0.00003983 0.98344 ETH
      Profit -1.7%

Similar routes

M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Poloniex ETH/USDT Buy M 2076 1.0084 ETH
      Profit 0.8%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2102.8 0.99605 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2103 0.99598 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Binance ETH/USDT Buy M 2102.8 0.99593 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Kucoin ETH/USDT Buy M 2103 0.99586 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2102.8 0.99554 ETH
      Profit -0.4%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Okx ETH/USDT Buy 2102.8 0.99542 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2102.8 0.99504 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Huobi ETH/USDT Buy M 2102.8 0.99492 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Bitfinex ETH/USDT Buy M 2103.3 0.99482 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Kucoin ROSE/USDT Sell M 0.08377 2096.4 USDT
Bitfinex ETH/USDT Buy M 2103.3 0.9947 ETH
      Profit -0.5%
M Price 1 ETH
Binance ROSE/ETH Buy 0.00003988 25050 ROSE
Binance ROSE/USDT Sell M 0.08378 2096.6 USDT
Kraken ETH/USDT Buy 2102.9 0.99441 ETH
      Profit -0.6%